ASTM A240: Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn cho tấm, cuộn thép không gỉ Crom và Crom-Niken dùng cho bình chịu áp lực và thông thường

1. Yêu cầu về thành phần hóa học, %của tấm, cuộn thép không gỉ tiêu chuẩn ASTM A240:

UNS DesignationB TypeC CarbonD Manganese Phosphorus Sulfur Silicon
Austenitic (Chromium-Nickel) (Chromium-Manganese-Nickel)
N08020 0,07 2,00 0,045 0,035 1,00
N08367 0,030 2,00 0,040 0,030 1,00
N08700 0,04 2,00 0,040 0,030 1,00
N08800 800G 0,10 1,50 0,045 0,015 1,00
N08810 800HG 0.05-0.10 1,50 0,045 0,015 1,00
N08811 0.06-0.10 1,50 0,040 0,015 1,00
N08904 904LG 0,020 2,00 0,045 0,035 1,00
N08925 0,020 1,00 0,045 0,030 0,50
N08926 0,020 2,00 0,030 0,010 0,50
S20100 201 0,15 5.50-7.50 0,060 0,030 1,00
S20103 0,03 5.50-7.50 0,045 0,030 0,75
S20153 0,03 6.40-7.50 0,045 0,015 0,75
S20161 0,15 4.00-6.00 0,040 0,040 3.00-4.00
S20200 202 0,15 7.50-10.00 0,060 0,030 1,00
S20400 0,030 7.00-9.00 0,040 0,030 1,00
S20431 0,12 5.00-7.00 0,045 0,030 1,00
S20432 0,08 3.00-5.00 0,045 0,030 1,00
S20433 0,08 5.50-7.50 0,045 0,030 1,00
S20910 XM-19J 0,06 4.00-6.00 0,040 0,030 0,75
S21400 XM-31J 0,12 14.00-16.00 0,045 0,030 0.30-1.00
S21600 XM-17J 0,08 7.50-9.00 0,045 0,030 0,75
S21603 XM-18J 0,03 7.50-9.00 0,045 0,030 0,75
S21640 0,08 3.50-6.50 0,060 0,030 1,00
S21800 0,10 7.00-9.00 0,060 0,030 3.5-4.5
S21904 XM-11J 0,04 8.00-10.00 0,060 0,030 0,75
S24000 XM-29J 0,08 11.50-14.50 0,060 0,030 0,75
S30100 301 0,15 2,00 0,045 0,030 1,00
S30103 301LG 0,03 2,00 0,045 0,030 1,00
S30153 301LNG 0,03 2,00 0,045 0,030 1,00
S30200 302 0,15 2,00 0,045 0,030 0,75
S30400 304 0,07 2,00 0,045 0,030 0,75
S30403 304L 0,030 2,00 0,045 0,030 0,75
S30409 304H 0.04-0.10 2,00 0,045 0,030 0,75
S30415 0.04-0.06 0,80 0,045 0,030 1.00-2.00
S30435 0,08 2,00 0,045 0,030 1,00
S30441 0,08 2,00 0,045 0,030 1.0-2.0
S30451 304N 0,08 2,00 0,045 0,030 0,75
S30452 XM-21J 0,08 2,00 0,045 0,030 0,75
S30453 304LN 0,030 2,00 0,045 0,030 0,75
S30500 305 0,12 2,00 0,045 0,030 0,75
S30530 0,08 2,00 0,045 0,030 0.50-2.50
S30600 0,018 2,00 0,020 0,020 3.7-4.3
S30616 0,020 1,50 0,030 0,015 3.9-4.7
S30601 0,015 0.50-0.80 0,030 0,013 5.0-5.6
S30615 0.16-0.24 2,00 0,030 0,030 3.2-4.0
S30815 0.05-0.10 0,80 0,040 0,030 1.40-2.00
S30908 309S 0,08 2,00 0,045 0,030 0,75
S30909 309HG 0.04-0.10 2,00 0,045 0,030 0,75
S30940 309CbG 0,08 2,00 0,045 0,030 0,75
S30941 309HCbG 0.04-0.10 2,00 0,045 0,030 0,75
S31008 310S 0,08 2,00 0,045 0,030 1,50
S31009 310HG 0.04-0.10 2,00 0,045 0,030 0,75
S31040 310CbG 0,08 2,00 0,045 0,030 1,50
S31041 310HCbG 0.04-0.10 2,00 0,045 0,030 0,75
S31050 310 MoLNG 0,020 2,00 0,030 0,010 0,50
S31060 0.05-0.10 1,00 0,040 0,030 0,50
S31254 0,020 1,00 0,030 0,010 0,80
S31266 0,030 2.00-4.00 0,035 0,020 1,00
S31277 0,020 3,00 0,030 0,010 0,50
S31600 316 0,08 2,00 0,045 0,030 0,75
S31603 316L 0,030 2,00 0,045 0,030 0,75
S31609 316H 0.04-0.10 2,00 0,045 0,030 0,75
S31635 316TiG 0,08 2,00 0,045 0,030 0,75
S31640 316CbG 0,08 2,00 0,045 0,030 0,75
S31651 316N 0,08 2,00 0,045 0,030 0,75
S31653 316LN 0,030 2,00 0,045 0,030 0,75
S31655 0,030 2,00 0,045 0,015 1,00
S31700 317 0,08 2,00 0,045 0,030 0,75
S31703 317L 0,030 2,00 0,045 0,030 0,75
S31725 317LMG 0,030 2,00 0,045 0,030 0,75
S31726 317LMNG 0,030 2,00 0,045 0,030 0,75
S31727 0,030 1,00 0,030 0,030 1,00
S31730 0,030 2,00 0,040 0,010 1,00
S31753 317LNG 0,030 2,00 0,045 0,030 0,75
S32050 0,030 1,50 0,035 0,020 1,00
S32053 0,030 1,00 0,030 0,010 1,00
S32100 321 0,08 2,00 0,045 0,030 0,75
S32109 321H 0.04-0.10 2,00 0,045 0,030 0,75
S32615 0,07 2,00 0,045 0,030 4.80-6.00
S32654 0,020 2.00-4.00 0,030 0,005 0,50
S33228 0.04-0.08 1,00 0,020 0,015 0,30
S33400 334G 0,08 1,00 0,030 0,015 1,00
S33425 0,08 1,50 0,045 0,020 1,00
S33550 0.04-0.10 1,50 0,040 0,030 1,00
S34565 0,030 5.00-7.00 0,030 0,010 1,00
S34700 347 0,08 2,00 0,045 0,030 0,75
S34709 347H 0.04-0.10 2,00 0,045 0,030 0,75
S34751 347LN 0.005-0.020 2,00 0,045 0,030 1,00
S34800 348 0,08 2,00 0,045 0,030 0,75
S34809 348H 0.04-0.10 2,00 0,045 0,030 0,75
S35045 0.06-0.10 1,50 0,045 0,015 1,00
S35115 0,030 1,00 0,045 0,015 0.50-1.50
S35125 0,10 1.00-1.50 0,045 0,015 0,50
S35135 0,08 1,00 0,045 0,015 0.60-1.00
S35140 0,10 1.00-3.00 0,045 0,030 0,75
S35315 0.04-0.08 2,00 0,040 0,030 1.20-2.00
S38100 XM-15J 0,08 2,00 0,030 0,030 1.50-2.50
S38815 0,030 2,00 0,040 0,020 5.50-6.50
Duplex (Austenitic-Ferritic)
S31200 0,030 2,00 0,045 0,030 1,00
S31260 0,03 1,00 0,030 0,030 0,75
S31803 0,030 2,00 0,030 0,020 1,00
S32001 0,030 4.00-6.00 0,040 0,030 1,00
S32003 0,030 2,00 0,030 0,020 1,00
S32101 0,040 4.00-6.00 0,040 0,030 1,00
S32202 0,030 2,00 0,040 0,010 1,00
S32205 2205G 0,030 2,00 0,030 0,020 1,00
S32304 2304G 0,030 2,50 0,040 0,030 1,00
S32506 0,030 1,00 0,040 0,015 0,90
S32520 0,030 1,50 0,035 0,020 0,80
S32550 255G 0,04 1,50 0,040 0,030 1,00
S32750 2507G,O 0,030 1,20 0,035 0,020 0,80
S32760K 0,030 1,00 0,030 0,010 1,00
S32808 0,030 1,10 0,030 0,010 0,50
S32900 329 0,08 1,00 0,040 0,030 0,75
S32906 0,030 0.80-1.50 0,030 0,030 0,80
S32950 0,030 2,00 0,035 0,010 0,60
S39274 0,030 1,00 0,030 0,020 0,80
S81921 0,030 2.00-4.00 0,040 0,030 1,00
S82011 0,030 2.00-3.00 0,040 0,020 1,00
S82012 0,05 2.00-4.00 0,040 0,005 0,80
S82013 0,060 2.50-3.50 0,040 0,030 0,90
S82031 0,05 2,50 0,040 0,005 0,80
S82121 0,035 1.00-2.50 0,040 0,010 1,00
S82122 0,030 2.0-4.0 0,040 0,020 0,75
S82441 0,030 2.50-4.00 0,035 0,005 0,70
Ferritic or Martensitic (Chromium)
S32803 0,015 0,50 0,020 0,0035 0,55
S40300 403 0,15 1,00 0,040 0,030 0,50
S40500 405 0,08 1,00 0,040 0,030 1,00
S40900L 409L
S40910 0,030 1,00 0,040 0,020 1,00
S40920 0,030 1,00 0,040 0,020 1,00
S40930 0,030 1,00 0,040 0,020 1,00
S40945 0,030 1,00 0,040 0,030 1,00
S40975 0,030 1,00 0,040 0,030 1,00
S40977 0,030 1,50 0,040 0,015 1,00
S41000 410 0.08-0.15 1,00 0,040 0,030 1,00
S41003 0,030 1,50 0,040 0,030 1,00
S41008 410S 0,08 1,00 0,040 0,030 1,00
S41045 0,030 1,00 0,040 0,030 1,00
S41050 0,04 1,00 0,045 0,030 1,00
S41500m 0,05 0.50-1.00 0,030 0,030 0,60
S42035 0,08 1,00 0,045 0,030 1,00
S42900 429° 0,12 1,00 0,040 0,030 1,00
S43000 430 0,12 1,00 0,040 0,030 1,00
S43035 439 0,030 1,00 0,040 0,030 1,00
S43400 434 0,12 1,00 0,040 0,030 1,00
S43600 436 0,12 1,00 0,040 0,030 1,00
S43932 0,030 1,00 0,040 0,030 1,00
S43940 0,030 1,00 0,040 0,015 1,00
S44330 0,025 1,00 0,040 0,030 1,00
S44400 444 0,025 1,00 0,040 0,030 1,00
S44500 0,020 1,00 0,040 0,012 1,00
S44535 0,030 0.30-0.80 0,050 0,020 0,50
S44536 0,015 1,00 0,040 0,030 1,00
S44626 XM-33J 0,06 0,75 0,040 0,020 0,75
S44627 XM-27J 0,010 0,40 0,020 0,020 0,40
S44635 0,025 1,00 0,040 0,030 0,75
S44660 0,030 1,00 0,040 0,030 1,00
S44700 0,010 0,30 0,025 0,020 0,20
S44735 0,030 1,00 0,040 0,030 1,00
S44800 0,010 0,30 0,025 0,020 0,20
S46800 0,030 1,00 0,040 0,030 1,00

 

UNS DesignationB Chromium Nickel Molybdenum Nitrogen Copper KhácE,F
Austenitic (Chromium-Nickel) (Chromium-Manganese-Nickel)
N08020 19.0-21.0 32.0-38.0 2.00-3.00 3.00-4.00 Cb 8×C min, 1.00 max
N08367 20.0-22.0 23.5-25.5 6.0-7.0 0.18-0.25 0,75
N08700 19.0-23.0 24.0-26.0 4.3-5.0 0,50 Cb 8×C min, 0.40 max
N08800 19.0-23.0 30.0-35.0 0,75 FeH 39.5 min
Al 0.15-0.60
Ti 0.15-0.60
N08810 19.0-23.0 30.0-35.0 0,75 FeH 39.5 min
Al 0.15-0.60
Ti 0.15-0.60
N08811 19.0-23.0 30.0-35.0 0,75 FeH 39.5 min
TiI 0.25-0.60
AlI 0.25-0.60
N08904 19.0-23.0 23.0-28.0 4.00-5.00 0,10 1.00-2.00
N08925 19.0-21.0 24.0-26.0 6.00-7.00 0.10-0.20 0.80-1.50
N08926 19.0-21.0 24.0-26.0 6.00-7.00 0.15-0.25 0.50-1.50
S20100 16.0-18.0 3.5-5.5 0,25
S20103 16.0-18.0 3.5-5.5 0,25
S20153 16.0-17.5 4.0-5.0 0.10-0.25 1,00
S20161 15.0-18.0 4.0-6.0 0.08-0.20
S20200 17.0-19.0 4.0-6.0 0,25
S20400 15.0-17.0 1.50-3.00 0.15-0.30
S20431 17.0-18.0 2.0-4.0 0.10-0.25 1.50-3.50
S20432 17.0-18.0 4.0-6.0 0.05-0.20 2.00-3.00
S20433 17.0-18.0 3.5-5.5 0.10-0.25 1.50-3.50
S20910 20.5-23.5 11.5-13.5 1.50-3.00 0.20-0.40 Cb 0.10-0.30
V 0.10-0.30
S21400 17.0-18.5 1,00 0.35 min
S21600 17.5-22.0 5.0-7.0 2.00-3.00 0.25-0.50
S21603 17.5-22.0 5.0-7.0 2.00-3.00 0.25-0.50
S21640 17.5-19.5 4.0-6.5 0.50-2.00 0.08-0.30 Cb 0.10-1.00
S21800 16.0-18.0 8.0-9.0 0.08-0.18
S21904 19.0-21.5 5.5-7.5 0.15-0.40
S24000 17.0-19.0 2.3-3.7 0.20-0.40
S30100 16.0-18.0 6.0-8.0 0,10
S30103 16.0-18.0 6.0-8.0 0,20
S30153 16.0-18.0 6.0-8.0 0.07-0.20
S30200 17.0-19.0 8.0-10.0 0,10
S30400 17.5-19.5 8.0-10.5 0,10
S30403 17.5-19.5 8.0-12.0 0,10
S30409 18.0-20.0 8.0-10.5
S30415 18.0-19.0 9.0-10.0 0.12-0.18 Ce 0.03-0.08
S30435 16.0-18.0 7.0-9.0 1.50-3.00
S30441 17.5-19.5 8.0-10.5 0,10 1.5-2.5 Cb 0.1-0.5
W 0.2-0.8
S30451 18.0-20.0 8.0-10.5 0.10-0.16
S30452 18.0-20.0 8.0-10.5 0.16-0.30
S30453 18.0-20.0 8.0-12.0 0.10-0.16
S30500 17.0-19.0 10.5-13.0
S30530 17.0-20.5 8.5-11.5 0.75-1.50 0.75-3.50
S30600 17.0-18.5 14.0-15.5 0,20 0,50
S30616 16.5-18.5 13.0-15.5 0,50 0,40 Cb. 0.30-0.70
S30601 17.0-18.0 17.0-18.0 0,20 0,05 0,35
S30615 17.0-19.5 13.5-16.0 Al 0.80-1.50
S30815 20.0-22.0 10.0-12.0 0.14-0.20 Ce 0.03-0.08
S30908 22.0-24.0 12.0-15.0
S30909 22.0-24.0 12.0-15.0
S30940 22.0-24.0 12.0-16.0 Cb 10×C min, 1.10 max
S30941 22.0-24.0 12.0-16.0 Cb 10×C min, 1.10 max
S31008 24.0-26.0 19.0-22.0
S31009 24.0-26.0 19.0-22.0
S31040 24.0-26.0 19.0-22.0 Cb 10×C min, 1.10 max
S31041 24.0-26.0 19.0-22.0 Cb 10×C min, 1.10 max
S31050 24.0-26.0 20.5-23.5 1.60-2.60 0.09-0.15
S31060 22.0-24.0 10.0-12.5 0.18-0.25 Ce + La
0.025-0.070
B 0.001-0.010
S31254 19.5-20.5 17.5-18.5 6.0-6.5 0.18-0.25 0.50-1.00
S31266 23.0-25.0 21.0-24.0 5.2-6.2 0.35-0.60 1.00-2.50 W 1.50-2.50
S31277 20.5-23.0 26.0-28.0 6.5-8.0 0.30-0.40 0.50-1.50
S31600 16.0-18.0 10.0-14.0 2.00-3.00 0,10
S31603 16.0-18.0 10.0-14.0 2.00-3.00 0,10
S31609 16.0-18.0 10.0-14.0 2.00-3.00
S31635 16.0-18.0 10.0-14.0 2.00-3.00 0,10 Ti 5 × (C + N), min, 0.70 max
S31640 16.0-18.0 10.0-14.0 2.00-3.00 0,10 Cb 10 × C min, 1.10 max
S31651 16.0-18.0 10.0-14.0 2.00-3.00 0.10-0.16
S31653 16.0-18.0 10.0-14.0 2.00-3.00 0.10-0.16
S31655 19.5-21.5 8.0-9.5 0.50-1.50 0.14-0.25 1,00
S31700 18.0-20.0 11.0-15.0 3.0-4.0 0,10
S31703 18.0-20.0 11.0-15.0 3.0-4.0 0,10
S31725 18.0-20.0 13.5-17.5 4.0-5.0 0,20
S31726 17.0-20.0 13.5-17.5 4.0-5.0 0.10-0.20
S31727 17.5-19.0 14.5-16.5 3.8-4.5 0.15-0.21 2.80-4.00
S31730 17.0-19.0 15.0-16.5 3.0-4.0 0,045 4.0-5.0
S31753 18.0-20.0 11.0-15.0 3.0-4.0 0.10-0.22
S32050 22.0-24.0 20.0-23.0 6.0-6.8 0.21-0.32 0,40
S32053 22.0-24.0 24.0-26.0 5.0-6.0 0.17-0.22
S32100 17.0-19.0 9.0-12.0 0,10 Ti 5 × (C + N)
min, 0.70 max
S32109 17.0-19.0 9.0-12.0 Ti 4 × (C + N) min, 0.70 max
S32615 16.5-19.5 19.0-22.0 0.30-1.50 1.50-2.50
S32654 24.0-25.0 21.0-23.0 7.0-8.0 0.45-0.55 0.30-0.60
S33228 26.0-28.0 31.0-33.0 Ce 0.05-0.10
Cb 0.6-1.0
Al 0.025
S33400 18.0-20.0 19.0-21.0 Al 0.15-0.60
Ti 0.15-0.60
S33425 21.0-23.0 20.0-23.0 2.00-3.00 Al 0.15-0.60
Ti 0.15-0.60
S33550 25.0-28.0 16.5-20.0 0.18-0.25 Cb 0.05-0.15
La + Ce: 0.025-0.070
S34565 23.0-25.0 16.0-18.0 4.0-5.0 0.40-0.60 Cb 0.10
S34700 17.0-19.0 9.0-13.0 Cb 10 × C min,
S34709 17.0-19.0 9.0-13.0 Cb 8 × C min, 1.00 max
S34751 17.0-19.0 9.0-13.0 0.06-0.10 Cb 0.20-0.50, 15 × C min
S34800 17.0-19.0 9.0-13.0 (Cb + Ta) 10×C min, 1.00 max
Ta 0.10
Co 0.20
S34809 17.0-19.0 9.0-13.0 (Cb + Ta) 8×C min, 1.00 max
Ta 0.10
Co 0.20
S35045 25.0-29.0 32.0-37.0 0,75 Al 0.15-0.60
Ti 0.15-0.60
S35115 23.0-25.0 19.0-22.0 1.50-2.50 0.20-0.30
S35125 20.0-23.0 31.0-35.0 2.00-3.00 Cb 0.25-0.60
S35135 20.0-25.0 30.0-38.0 4.0-4.8 0,75 Ti 0.40-1.00
S35140 20.0-22.0 25.0-27.0 1.00-2.00 0.08-0.20 Cb 0.25-0.75
S35315 24.0-26.0 34.0-36.0 0.12-0.18 Ce 0.03-0.10
S38100 17.0-19.0 17.5-18.5
S38815 13.0-15.0 15.0-17.0 0.75-1.50 0.75-1.50 Al 0.30
Duplex (Austenitic-Ferritic)
S31200 24.0-26.0 5.5-6.5 1.20-2.00 0.14-0.20
S31260 24.0-26.0 5.5-7.5 2.5-3.5 0.10-0.30 0.20-0.80 W 0.10-0.50
S31803 21.0-23.0 4.5-6.5 2.5-3.5 0.08-0.20
S32001 19.5-21.5 1.00-3.00 0,60 0.05-0.17 1,00
S32003 19.5-22.5 3.0-4.0 1.50-2.00 0.14-0.20
S32101 21.0-22.0 1.35-1.70 0.10-0.80 0.20-0.25 0.10-0.80
S32202 21.5-24.0 1.00-2.80 0,45 0.18-0.26
S32205 22.0-23.0 4.5-6.5 3.0-3.5 0.14-0.20
S32304 21.5-24.5 3.0-5.5 0.05-0.60 0.05-0.20 0.05-0.60
S32506 24.0-26.0 5.5-7.2 3.0-3.5 0.08-0.20 W 0.05-0.30
S32520 24.0-26.0 5.5-8.0 3.0-4.0 0.20-0.35 0.50-2.00
S32550 24.0-27.0 4.5-6.5 2.9-3.9 0.10-0.25 1.50-2.50
S32750 24.0-26.0 6.0-8.0 3.0-5.0 0.24-0.32 0,50
S32760K 24.0-26.0 6.0-8.0 3.0-4.0 0.20-0.30 0.50-1.00 W 0.50-1.00
S32808 27.0-27.9 7.0-8.2 0.80-1.2 0.30-0.40 W 2.10-2.50
S32900 23.0-28.0 2.0-5.00 1.00-2.00
S32906 28.0-30.0 5.8-7.5 1.50-2.60 0.30-0.40 0,80
S32950 26.0-29.0 3.5-5.2 1.00-2.50 0.15-0.35
S39274 24.0-26.0 6.0-8.0 2.5-3.5 0.24-0.32 0.20-0.80 W 1.50-2.50
S81921 19.0-22.0 2.0-4.0 1.00-2.00 0.14-0.20
S82011 20.5-23.5 1.0-2.0 0.10-1.00 0.15-0.27 0,50
S82012 19.0-20.5 0.8-1.5 0.10-0.60 0.16-0.26 1,00
S82013 19.5-22.0 0.5-1.5 0.20-0.30 0.20-1.20
S82031 19.0-22.0 2.0-4.0 0.60-1.40 0.14-0.24 1,00
S82121 21.0-23.0 2.0-4.0 0.30-1.30 0.15-0.25 0.20-1.20
S82122 20.5-21.5 1.5-2.5 0,60 0.15-0.20 0.50-1.50
S82441 23.0-25.0 3.0-4.5 1.00-2.00 0.20-0.30 0.10-0.80
Ferritic or Martensitic (Chromium)
S32803 28.0-29.0 3.0-4.0 1.80-2.50 0.02 (C+N) 0.030 Cb 12×(C+N)min, 0.15-0.50
S40300 11.5-13.0 0,60
S40500 11.5-14.5 0,60 Al 0.10-0.30
S40900L
S40910 10.5-11.7 0,50 0,030 Ti 6x(C+N) min,
0.50 max; Cb 0.17
S40920 10.5-11.7 0,50 0,030 Ti 8x(C+N) min,
Ti 0.15-0.50; Cb 0.1
S40930 10.5-11.7 0,50 0,030 (Ti+Cb) [0.08+8x (C+N)] min,
0.75 max; Ti 0.05 min
S40945 10.5-11.7 0,50 0,030 Cb 0.18-0.40
Ti 0.05-0.20
S40975 10.5-11.7 0.50-1.00 0,030 Ti 6x(C+N) min, 0.75 max
S40977 10.5-12.5 0.30-1.00 0,030
S41000 11.5-13.5 0,75
S41003 10.5-12.5 1,50 0,030
S41008 11.5-13.5 0,60
S41045 12.0-13.0 0,50 0,030 Cb 9x(C+N) min, 0.60 max
S41050 10.5-12.5 0.60-1.10 0,10
S41500m 11.5-14.0 3.5-5.5 0.50-1.00
S42035 13.5-15.5 1.0-2.5 0.2-1.2 Ti 0.30-0.50
S42900 14.0-16.0
S43000 16.0-18.0 0,75
S43035 17.0-19.0 0,50 0,030 Ti [0.20+4(C+N)]min, 1.10 max; Al 0.15
S43400 16.0-18.0 0.75-1.25
S43600 16.0-18.0 0.75-1.25 Cb 5xC min, 0.80 max
S43932 17.0-19.0 0,50 0,030 (Ti+Cb)
[0.20+4(C+N)] min, 0.75 max; Al 0.15
S43940 17.5-18.5 Ti 0.10-0.60 Cb [0.30+(3XC)] min
S44330 20.0-23.0 0,025 0.30-0.80 (Ti+Cb)8x (C+N) min, 0.80 max
S44400 17.5-19.5 1,00 1.75-2.50 0,035 (Ti+Cb)[0.20+4(C+N)]min, 0.80 max
S44500 19.0-21.0 0,60 0,03 0.30-0.60 Cb 10x (C+N)min, 0.80 max
S44535 20.0-24.0 0,50 La 0.04-0.20
Ti 0.03-0.20
Al 0.50
S44536 20.0-23.0 0,5 0,015 (Ti+Cb) 8X(C+N)-0.8, Cb min 0.05
S44626 25.0-27.0 0,50 0.75-1.50 0,04 0,20 Ti 0.20-1.00;
Ti 7(C+N) min
S44627 25.0-27.5 0,50 0.75-1.50 0.015N 0,20 Cb 0.05-0.20
(Ni+ Cu) 0.50
S44635 24.5-26.0 3.5-4.5 3.5-4.5 0,035 (Ti+Cb) [0.20+4
(C+N)] min, 0.80 max
S44660 25.0-28.0 1.0-3.5 3.0-4.0 0,040 (Ti+Cb) 0.20 -1.00, Ti+ Cb 6x (C+N) min
S44700 28.0-30.0 0,15 3.5-4.2 0,020 0,15 (C+N) 0.025
S44735 28.0-30.0 1,00 3.6-4.2 0,045 (Ti+Cb) 0.20-1.00, (Ti+Cb) 6x(C+N) min
S44800 28.0-30.0 2.00-2.50 3.5-4.2 0,020 0,15 (C+N) 0.025
S46800 18.0-20.0 0,50 0,030 Ti 0.07-0.30
Cb 0.10-0.60
(Ti+Cb) [0.20+4
(C+N)] min, 0.80max
A Tối đa, trừ khi phạm vi hoặc mức tối thiểu được chỉ định. Khi dấu chấm lửng (. . .) xuất hiện trong bảng này thì không có yêu cầu nào và phần tử đó không cần phải xác định hoặc báo cáo.
B Chỉ định được thiết lập theo Thực hành E527 và SAE J 1086.
C Trừ khi có chỉ dẫn khác, ký hiệu cấp ban đầu được chỉ định bởi Viện Sắt Thép Hoa Kỳ (AISI).
D Phân tích cacbon phải được báo cáo chính xác đến 0,01 % ngoại trừ các loại có hàm lượng cacbon thấp phải được báo cáo chính xác đến 0,001 %.
E Các thuật ngữ Columbium (Cb) và Niobium (Nb) đều liên quan đến cùng một nguyên tố.
F Khi hai mức tối thiểu hoặc hai mức tối đa được liệt kê cho một loại, như trong trường hợp cả giá trị từ công thức và giá trị tuyệt đối, thì mức tối thiểu cao hơn hoặc mức tối đa thấp hơn sẽ được áp dụng.
G Tên chung, không phải nhãn hiệu, được sử dụng rộng rãi, không gắn liền với bất kỳ nhà sản xuất nào.
HSắt phải được xác định số học bằng chênh lệch 100 trừ đi tổng các nguyên tố quy định khác.
I (Al + Ti) 0.85-1.20.
J Hệ thống đặt tên được phát triển và áp dụng bởi ASTM.
K Cr + 3.3 Mo + 16 N = 40 min.
L S40900 (Loại 409) đã được thay thế bằng S40910, S40920 và S40930. Trừ khi có quy định khác trong thông tin đặt hàng, một đơn đặt hàng chỉ định S40900 hoặc Loại 409 sẽ được đáp ứng bởi bất kỳ một trong số S40910, S40920 hoặc S40930 theo lựa chọn của người bán. Vật liệu đáp ứng các yêu cầu của S40910, S40920 hoặc S40930, có thể được nhà sản xuất lựa chọn được chứng nhận là S40900.
M Plate version of CA-6NM.
N Dung sai phân tích sản phẩm (kiểm tra hoặc xác minh) vượt quá giới hạn tối đa đối với C và N trong XM-27 phải là 0,002 %.
O Cr + 3.3 Mo + 16 N = 41 min.

Tấm, cuộn thép tiêu chuẩn ASTM A240

Tấm, cuộn thép không gỉ tiêu chuẩn ASTM A240

2. Yêu cầu kiểm tra cơ khí của tấm, cuộn thép không gỉ tiêu chuẩn ASTM A240:

UNS Designation TypeA Độ bền kéo, min Cường độ chảy,B min Độ giãn dài 2 in. hay 50 mm, min,% Hardness, maxC Uốn lạnhD
ksi MPa ksi MPa Brinell Rockwell B
Austenitic (Chromium-Nickel) (Chromium-Manganese-Nickel)
S30435 65 450 23 155 45 187 90
N08020 80 550 35 240 30E 217 95 không yêu cầu
N08367
Sheet and Strip 100 690 45 310 30 100 không yêu cầu
Plate 95 655 45 310 30 241 không yêu cầu
N08700 80 550 35 240 30 192 90 không yêu cầu
N08800 800F 75 520 30G 2056 30H không yêu cầu
N08810 800HF 65 450 25G 170B 30 không yêu cầu
N08811 65 450 25 170 30 không yêu cầu
N08904 904LE 71 490 31 220 35 90 không yêu cầu
N08926 94 650 43 295 35 không yêu cầu
S20100 201-1t 75 515 38 260 40 217 95
S20100 201-2t 95 655 45 310 40 241 100
S20103 201LF 95 655 38 260 40 217 95 không yêu cầu
S20153 201LNF 95 655 45 310 45 241 100 không yêu cầu
S20161 125 860 50 345 40 255 25J không yêu cầu
S20200 202 90 620 38 260 40 241
S20400 95 655 48 330 35 241 100 không yêu cầu
S20431 90 620 45 310 40 241 100 không yêu cầu
S20432 75 515 30 205 40 201 92 không yêu cầu
S20433 80 550 35 240 40 217 95 không yêu cầu
S20910 XM-19K
Sheet and Strip 105 725 60 415 30 241 100 không yêu cầu
Plate 100 690 55 380 35 241 100 không yêu cầu
S21600 XM-175
Sheet and Strip 100 690 60 415 40 241 100 không yêu cầu
Plate 90 620 50 345 40 241 100 không yêu cầu
S21603 XM-18k
Sheet and Strip 100 690 60 415 40 241 100 không yêu cầu
Plate 90 620 50 345 40 241 100 không yêu cầu
S21640 95 650 45 310 40 không yêu cầu
S21800 95 655 50 345 35 241 100 không yêu cầu
S21904 XM-11K
Sheet and Strip 100 690 60 415 40 241 100 không yêu cầu
Plate 90 620 50 345 45 241 100 không yêu cầu
S24000 XM-29K
Sheet and Strip 100 690 60 415 40 241 100 không yêu cầu
Plate 100 690 55 380 40 241 100 không yêu cầu
S30100 301 75 515 30 205 40 217 95 không yêu cầu
S30103 301LF 80 550 32 220 45 241 100 không yêu cầu
S30153 301LNF 80 550 35 240 45 241 100 không yêu cầu
S30200 302 75 515 30 205 40 201 92 không yêu cầu
S30400 304 75 515 30 205 40 201 92 không yêu cầu
S30403 304L 70 485 25 170 40 201 92 không yêu cầu
S30409 304H 75 515 30 205 40 201 92 không yêu cầu
S30415 87 600 42 290 40 217 95 không yêu cầu
S30451 304N 80 550 35 240 30 217 95 không yêu cầu
S30452 XM-21 K
Sheet and Strip 90 620 50 345 30 241 100 không yêu cầu
Plate 85 585 40 275 30 241 100 không yêu cầu
S30453 304LN 75 515 30 205 40 217 95 không yêu cầu
S30500 305 70 485 25 170 40 183 88 không yêu cầu
S30530 75 515 30 205 40 201 92 không yêu cầu
S30600 78 540 35 240 40
S30601 78 540 37 255 30 không yêu cầu
S30615 90 620 40 275 35 217 95 không yêu cầu
S30815 87 600 45 310 40 217 95
S30908 309S 75 515 30 205 40 217 95 không yêu cầu
S30909 309HF 75 515 30 205 40 217 95 không yêu cầu
S30940 309CbF 75 515 30 205 40 217 95 không yêu cầu
S30941 309HCbF 75 515 30 205 40 217 95 không yêu cầu
S31008 310S 75 515 30 205 40 217 95 không yêu cầu
S31009 310HF 75 515 30 205 40 217 95 không yêu cầu
S31040 310CbF 75 515 30 205 40 217 95 không yêu cầu
S31041 310HCbF 75 515 30 205 40 217 95 không yêu cầu
S31050 310 MoLNF
t ≤0.25 in. 84 580 39 270 25 217 95 không yêu cầu
t > 0.25 in. 78 540 37 255 25 217 95 không yêu cầu
S31060 87 600 41 280 40 217 95 không yêu cầu
S31254
Sheet and Strip 100 690 45 310 35 223 96 không yêu cầu
Plate 95 655 45 310 35 223 96 không yêu cầu
S31266 109 750 61 420 35 không yêu cầu
S31277 112 770 52 360 40 không yêu cầu
S31600 316 75 515 30 205 40 217 95 không yêu cầu
S31603 316L 70 485 25 170 40 217 95 không yêu cầu
S31609 316H 75 515 30 205 40 217 95 không yêu cầu
S31635 316TiF 75 515 30 205 40 217 95 không yêu cầu
531640 316CbF 75 515 30 205 30 217 95 không yêu cầu
S31651 316N 80 550 35 240 35 217 95 không yêu cầu
S31653 316LN 75 515 30 205 40 217 95 không yêu cầu
S31700 317 75 515 30 205 35 217 95 không yêu cầu
S31703 317L 75 515 30 205 40 217 95 không yêu cầu
S31725 317LMF 75 515 30 205 40 217 95 không yêu cầu
S31726 317LMNF 80 550 35 240 40 223 96 không yêu cầu
S31727 80 550 36 245 35 217 96 không yêu cầu
S31753 317LN 80 550 35 240 40 217 95 không yêu cầu
S32050 98 675 48 330 40 250 không yêu cầu
S32053 93 640 43 295 40 217 96 không yêu cầu
S32100 321 75 515 30 205 40 217 95 không yêu cầu
S32109 321H 75 515 30 205 40 217 95 không yêu cầu
S32615` 80 550 32 220 25 không yêu cầu
S32654 109 750 62 430 40 250 không yêu cầu
S33228 73 500 27 185 30 217 95 không yêu cầu
S33400 334F 70 485 25 170 30 92 không yêu cầu
S34565 115 795 60 415 35 241 100 không yêu cầu
S34700 347 75 515 30 205 40 201 92 không yêu cầu
S34709 347H 75 515 30 205 40 201 92 không yêu cầu
S34800 348 75 515 30 205 40 201 92 không yêu cầu
S34809 348H 75 515 30 205 40 201 92 không yêu cầu
S35045 70 485 25 170 35 không yêu cầu
S35115 85 585 40 275 40 241 100 không yêu cầu
S35125 70 485 30 205 35 không yêu cầu
S35135
Sheet and Strip 80 550 30 205 30 không yêu cầu
Plate 75 515 30 205 30 không yêu cầu
S35140 90 620 40 275 30 241 100 không yêu cầu
S35315 94 650 39 270 40 217 95 không yêu cầu
S38100 XM-15K 75 515 30 205 40 217 95 không yêu cầu
S38815 78 540 37 255 30 không yêu cầu
Duplex (Austenitic-Ferritic)
S31200 100 690 65 450 25 293 31J không yêu cầu
S31260 100 690 70 485 20 290
S31803 90 620 65 450 25 293 31J không yêu cầu
S32001 90 620 65 450 25 25J không yêu cầu
S32003
t s 0.187 in. [5.00 mm] 100 690 70 485 25 293 31J không yêu cầu
t 0.187 in. [5.00 mm] 95 655 65 450 25 293 31J không yêu cầu
S32101
t 0.187 in. [5.00 mm] 101 700 77 530 30 290 không yêu cầu
t > 0.187 in. [5.00 mm] 94 650 65 450 30 290 không yêu cầu
S32202 94 650 65 450 30 290 không yêu cầu
S32205 2205F 95 655 65 450 25 293 31J không yêu cầu
S32304 2304F 87 600 58 400 25 290 32J không yêu cầu
S82441
t < 0.4 in.[10.0 mm] 107 740 78 540 25 290 không yêu cầu
t ≥ 0.4 in.[10.0 mm] 99 680 70 480 25 290 không yêu cầu
S32506 90 620 65 450 18 302 32J không yêu cầu
S32520 112 770 80 550 25 310 không yêu cầu
S32550 255F 110 760 80 550 15 302 32J không yêu cầu
S32750 2507F 116 795 80 550 15 310 32J không yêu cầu
S32760 108 750 80 550 25 270 không yêu cầu
S32808 101 700 72 500 15 310 32J không yêu cầu
S32900 329 90 620 70 485 15 269 28J không yêu cầu
S32906
t < 0.4 in.[10.0 mm] 116 800 94 650 25,0 310 32J không yêu cầu
t≥ 0.4 in.[10.0 mm] 109 750 80 550 25,0 310 32J không yêu cầu
532950m 100 690 70 485 15 293 32J không yêu cầu
S39274 116 800 80 550 15 310 32J không yêu cầu
S81921 90 620 65 450 25 293 31J không yêu cầu
S82011
t 0.187 in. [5.00 mm] 101 700 75 515 30 293 31J không yêu cầu
t > 0.187 in. [5.00 mm] 95 655 65 450 30 293 31J không yêu cầu
Ferritic or Martensitic (Chromium)
S32803 87 600 72 500 16 241 100 không yêu cầu
S40500 405 60 415 25 170 20 179 88 180
S40900″ 409N
S40910 55 380 25 170 20 179 88 180
S40920 55 380 25 170 20 179 88 180
S40930 55 380 25 170 20 179 88 180
S40945 55 380 30 205 22 80 180
S40975 60 415 40 275 20 197 92 180
S40977 65 450 41 280 18 180 88 không yêu cầu
S41000 410 65 450 30 205 20 217 96 180
S41003 66 455 40 275 18 223 20J không yêu cầu
S41008 410S 60 415 30 205 22° 183 89 180
S41045 55 380 30 205 22 80 180
S41050 60 415 30 205 22 183 89 180
S41500 115 795 90 620 15 302 32J không yêu cầu
S42035 80 550 55 380 16 180 88 không yêu cầu
S42900 429F 65 450 30 205 22° 183 89 180
S43000 430 65 450 30 205 22° 183 89 180
S43035 439 60 415 30 205 22 183 89 180
S43400 434 65 450 35 240 22 89 180
S43600 436 65 450 35 240 22 89 180
S43932 60 415 30 205 22 183 89 180
S43940 62 430 36 250 18 180 88 không yêu cầu
S44330 56 390 30 205 22 187 90 không yêu cầu
S44400 60 415 40 275 20 217 96 180
S44500 62 427 30 205 22 83 180
S44536 60 410 35 245 20 192 90 180
S44626 XM-33K 68 470 45 310 20 217 96 180
S44627 XM-27K 65 450 40 275 22 187 90 180
S44635 90 620 75 515 20 269 28J 180
S44660 85 585 65 450 18 241 100 180
S44700 80 550 60 415 20 223 20J 180
S44735 80 550 60 415 18 255 25J 180
S44800 80 550 60 415 20 223 20J 180
S46800 60 415 30 205 22 90 180
S44535 58 400 36 250 25E 50-90P không yêu cầu
A Trừ khi có chỉ dẫn khác, ký hiệu cấp ban đầu được chỉ định bởi Viện Sắt Thép Hoa Kỳ (AISI).
B Cường độ năng suất phải được xác định bằng phương pháp bù ở mức 0,2% theo Phương pháp thử nghiệm và định nghĩa A370. Trừ khi có quy định khác (xem Thông số kỹ thuật A480/A480M, đoạn 4.1.11, Thông tin đặt hàng), phương pháp thay thế để xác định cường độ chảy có thể dựa trên tổng độ giãn dài dưới tải 0,5 %.
CCho phép sử dụng thang đo độ cứng Brinell hoặc ký hiệu Rockwell. Đối với vật liệu mỏng, xem Thông số kỹ thuật A480/A480M (17.2.1) và Phương pháp thử A370 (18.1.2) về thử nghiệm bề ngoài.
D Không yêu cầu thử uốn đối với thép crom (ferit hoặc martensitic) dày hơn 1 in. [25 mm] hoặc đối với bất kỳ loại thép không gỉ austenit hoặc song công (austenit-ferritic) nào bất kể độ dày.
E Độ giãn dài đối với độ dày, nhỏ hơn 0,015 in. [0,38 mm] phải tối thiểu 20 %, tính bằng 1 in. [25,4 mm].
F Tên chung, không phải nhãn hiệu, được sử dụng rộng rãi, không gắn liền với bất kỳ nhà sản xuất nào.
G Các yêu cầu về cường độ chảy sẽ không áp dụng cho vật liệu có độ dày dưới 0,020 in [0,50 mm].
H Không áp dụng cho độ dày dưới 0,010 in. [0,25 mm].
I Loại 201 thường được sản xuất với thành phần hóa học cân bằng cho độ ổn định austenite ở phía giàu (Loại 201-1) hoặc phía nạc (Loại 201-2) tùy thuộc vào các đặc tính cần thiết cho các ứng dụng cụ thể.
J Hệ thống đặt tên được phát triển và áp dụng bởi ASTM.
K Đối với S32615, kích thước hạt được xác định theo Phương pháp thử E112, Phương pháp so sánh, Tấm II, phải là Số 3 hoặc mịn hơn.
L Trước Thông số kỹ thuật A240 – 89b, giá trị độ bền kéo của S32950 là 90 ksi.
MS40900 (Loại 409) đã được thay thế bằng S40910, S40920 và S40930. Trừ khi có quy định khác trong thông tin đặt hàng, một đơn đặt hàng chỉ định S40900 hoặc Loại 409 sẽ được đáp ứng bởi bất kỳ một trong số S40910, S40920 hoặc S40930 theo lựa chọn của người bán. Vật liệu đáp ứng các yêu cầu của S40910, S40920 hoặc S40930, có thể được nhà sản xuất lựa chọn được chứng nhận là S40900.
N Vật liệu có độ dày 0,050 inch [1,27 mm] trở xuống phải có độ giãn dài tối thiểu là 20 %.
O Độ cứng chỉ được yêu cầu cung cấp cho thông tin, nhưng không bắt buộc phải đáp ứng một yêu cầu cụ thể.
P Độ giãn dài tối thiểu đối với các tấm dày hơn 0,630 in. (16 mm) phải là 8 %.
Q Tối đa. Loại 420 thường được sử dụng trong điều kiện xử lý nhiệt (được làm nguội và tôi luyện đến một phạm vi độ cứng hoặc độ bền kéo cụ thể).
R Bảng chuyển đổi độ cứng cho thép không gỉ superduplex không tồn tại trong ASTM E140. Giá trị chuyển đổi từ HBW sang HRC đã được thêm vào để duy trì tính nhất quán với các tiêu chuẩn ASTM khác cho các loại thép không gỉ siêu song công này.

Tấm, cuộn thép không gỉ tiêu chuẩn ASTM A240

Tấm, cuộn thép không gỉ tiêu chuẩn ASTM A240

3. Ứng dụng chính của tấm, cuộn thép không gỉ tiêu chuẩn ASTM A240:

ASTM A240 là thông số kỹ thuật tiêu chuẩn cho tấm, tấm và dải thép không gỉ crom và niken-niken. Thông số kỹ thuật này bao gồm nhiều loại thép không gỉ phù hợp cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm cả bình chịu áp lực và các ứng dụng chung. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến cho Sản phẩm thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ASTM A240:
1. Bình chịu áp lực: Các tấm, tấm và dải thép không gỉ đáp ứng thông số kỹ thuật ASTM A240 thường được sử dụng trong chế tạo bình chịu áp lực cho các ngành công nghiệp khác nhau như chế biến hóa chất, dầu khí, dược phẩm và chế biến thực phẩm. Những vật liệu này có khả năng chống ăn mòn và tính chất cơ học tuyệt vời, khiến chúng thích hợp để chứa chất lỏng và khí ăn mòn dưới áp suất cao.
2. Thiết bị xử lý hóa chất: Các sản phẩm thép không gỉ đáp ứng thông số kỹ thuật ASTM A240 được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị xử lý hóa chất như lò phản ứng, bộ trao đổi nhiệt, đường ống, van và bể chứa. Chúng mang lại khả năng chống ăn mòn vượt trội đối với nhiều loại hóa chất, axit và dung môi, đảm bảo tính toàn vẹn và tuổi thọ của thiết bị trong môi trường hóa học khắc nghiệt.
3. Chế biến và bảo quản thực phẩm: Tấm, tấm và dải thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ASTM A240 được sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm và đồ uống cho thiết bị chế biến, bể chứa, băng tải và bề mặt xử lý thực phẩm. Những vật liệu này hợp vệ sinh, dễ làm sạch và có khả năng chống ăn mòn nên phù hợp để duy trì chất lượng và an toàn thực phẩm.
4. Công nghiệp dược phẩm: Các sản phẩm thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ASTM A240 được sử dụng trong sản xuất dược phẩm cho các thiết bị như lò phản ứng, bình chứa, máy trộn và thùng chứa. Chúng mang lại độ sạch, khả năng chống ăn mòn và khả năng tương thích cần thiết để xử lý các sản phẩm dược phẩm theo các tiêu chuẩn quy định nghiêm ngặt.
5. Bộ trao đổi nhiệt: Các tấm, tấm và dải thép không gỉ tuân thủ tiêu chuẩn ASTM A240 được sử dụng để chế tạo các bộ trao đổi nhiệt cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm hệ thống HVAC, thiết bị làm lạnh, sản xuất điện và các quy trình công nghiệp. Những vật liệu này có khả năng dẫn nhiệt, chống ăn mòn và độ bền tuyệt vời, đảm bảo truyền nhiệt hiệu quả và hiệu suất lâu dài.
6. Ứng dụng kiến trúc và trang trí: Các sản phẩm thép không gỉ đáp ứng thông số kỹ thuật ASTM A240 được sử dụng trong các ứng dụng kiến trúc và trang trí như mặt tiền tòa nhà, các yếu tố thiết kế nội thất, tay vịn, bảng hiệu và tác phẩm nghệ thuật. Chúng mang lại tính thẩm mỹ hiện đại, độ bền và khả năng chống ăn mòn, khiến chúng trở nên lý tưởng để nâng cao sức hấp dẫn trực quan và chức năng của các dự án kiến trúc.
7. Ô tô và Vận tải: Các tấm, tấm và dải thép không gỉ tuân thủ tiêu chuẩn ASTM A240 tìm thấy ứng dụng trong ngành công nghiệp ô tô và vận tải cho các bộ phận như hệ thống xả, trang trí, lưới tản nhiệt và cốt thép kết cấu. Những vật liệu này mang lại độ bền, khả năng chống ăn mòn và tính thẩm mỹ, góp phần nâng cao hiệu suất và tính thẩm mỹ của phương tiện và cơ sở hạ tầng giao thông.
8. Năng lượng và Tiện ích: Các sản phẩm thép không gỉ đáp ứng thông số kỹ thuật ASTM A240 được sử dụng trong sản xuất năng lượng và cơ sở hạ tầng tiện ích cho các bộ phận như vỏ tuabin, đường ống, phụ kiện và bể chứa. Chúng có khả năng chống ăn mòn, độ bền và độ tin cậy, đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả của hệ thống sản xuất và phân phối năng lượng.
Nhìn chung, các sản phẩm thép không gỉ tuân thủ tiêu chuẩn ASTM A240 là vật liệu thiết yếu cho nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp nơi khả năng chống ăn mòn, tính chất cơ học, vệ sinh và thẩm mỹ là những yêu cầu quan trọng đối với thiết bị, kết cấu và linh kiện.

Tấm, cuộn thép không gỉ tiêu chuẩn ASTM A240

Tấm, cuộn thép không gỉ tiêu chuẩn ASTM A240

4. Nhà cung cấp hàng đầu các loại tấm, cuộn thép không gỉ tiêu chuẩn ASTM A240:

Công ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Đại Phú là nhà cung cấp hàng đầu các loại tấm, cuộn thép không gỉ crom và crom niken tiêu chuẩn ASTM A240. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Đại Phú đã tạo dựng được uy tín trong việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý, cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng nhiệt tình, tận tâm, chu đáo.

304L stainless steel plate sheet coils supplier stockholder astm a240 type 304L uns s30403 ss plate sheet coil

Tấm thép không gỉ tiêu chuẩn ASTM A240

Quý khách hàng có nhu cầu cần mua các loại tấm, cuộn thép không gỉ crom và crom niken tiêu chuẩn ASTM A240 chất lượng cao cùng với giá thành cạnh tranh xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất thị trường.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ

Địa chỉ: Ngõ 42, Siêu Quần, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: Hotline: 0966.774.925

Email: sales.vattudaiphu@gmail.com |  Web: www.vattudaiphu.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *